AKTUALITY

Informace pro klienty mající pohledávky za společností Diversity Capital a.s.

05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn návrh na povolení reorganizace společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM). Bohužel se stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat.

Naše advokátní kancelář návrh dlužníka obratem prostudovala a je připravena zákazníkům EHM poskytnout kvalitní právní pomoc, a to za účelem vymožení nároků. Dle návrhu dlužníka chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je nadstandardní uspokojení v rámci insolvence v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHMalina, není třeba házet flintu do žita. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti ukáže čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je nyní pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve stanovené lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKYPokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí!

Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu. Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby.

Neváhejte se na nás obrátit!

Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci: CHCI PODAT PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE. 

Další postup a nové informace sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

23.05.2024

Aktuální informace pro věřitele společnosti Diversity Capital a.s., IČO: 05099374

Vážení klienti,

dne 20.05.2024 proběhlo u Městského soudu v Praze další soudní jednání o insolvenčním návrhu podaném vůči Diversity Capital a.s., v rámci kterého bylo ukončeno dokazování ohledně zjištění úpadku dlužníka.

Pan soudce má za prokázané, že se dlužník nachází v úpadku, když vydání příslušného usnesení o úpadku dlužníka lze tedy očekávat v nejbližších dnech.

Od zveřejnění usnesení o zjištění úpadku v insolvenčním rejstříku začne plynout dvouměsíční lhůta k přihlášení pohledávek věřitelů. Přihlášku pohledávky je nutné v dané lhůtě doručit soudu na příslušném formuláři. Po marném uplynutí stanovené lhůty nebude možné očekávat uspokojení pohledávky v rámci insolvenčního řízení, a to ani částečně.

V případě zájmu o naše právní služby nás neváhejte kontaktovat viz (chci právní zastoupení) Zastupujeme již nyní silnou věřitelskou skupinu a budeme hájit Vaše zájmy ve snaze zajistit pro Vás co nejvyšší možné uspokojení Vaší pohledávky.

Informujeme, že dlužník je ve vztahu k soudu i předběžnému insolvenčnímu správci stále nesoučinný.

Dle soupisu majetkové podstaty DC se nachází v majetkové podstatě cca 912 milionů korun, avšak pouze cca 440 tisíc jsou finanční prostředky na účtech dlužníka, když zbývající část je v pohledávkách za dalšími společnostmi, přičemž jejich dobytnost je s otazníkem a bude záviset jak od dalšího postupu a vývoje insolvenčního řízení, tak i od bonity samotných poddlužníků.

S aktuálním stavem insolvenčního řízení se můžete seznámit také zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

16.04.2024

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení klienti,

informuje Vás tímto o aktuálním vývoji v rámci insolvenčního řízení dlužníka Diversity Capital a.s.

k dnešnímu dni i nadále nedošlo k vydání rozhodnutí, kterým by byl zjištěn úpadek dlužníka. Ze soupisu majetkové podstaty lze vyčíst majetek dlužníka ve více než 900.000.000,- Kč. Je však nutno dodat, že se jedná o aktiva převážně v pohledávkách za dalšími společnostmi.

Dle sdělení předběžného insolvenčního správce Dlužník i nadále neposkytuje předběžnému insolvenčnímu správci součinnost a nepředložil dokumentaci, kterou po něm správce požadoval.

Aktuálně je na 24.4.2024 nařízeno jednání o insolvenčním návrhu, kdy s ohledem na nečinnost dlužníka, očekáváme vydání usnesení o úpadku, kterým začne plynout lhůta k přihlášení pohledávek věřitelů. Samotná skutečnost, že dosud nedošlo ke zjištění dlužníkova úpadku, nebrání věřiteli přihlásit svoje nároky do insolvenčního řízení dlužníka už teď.

V případě zájmu o využití našich služeb viz (chci právní zastoupení).

S aktuálními podáními v insolvenčním rejstříku se můžete seznámit zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?details=14&id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

Jakmile budeme mít nové informace, budeme opět informovat.

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

06.02.2024

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení klienti,

informuje Vás tímto o aktuálním vývoji v rámci insolvenčního řízení dlužníka Diversity Capital a.s..

Na den 31.1.2024 bylo nařízeno jednání týkající se rozhodnutí o insolvenčním návrhu, kterého jsme byli připraveni se v Praze účastnit. Předpokládali jsme, že na tomto jednání bude již rozhodnuto o úpadku dlužníka. Insolvenční soud však toto jednání z procesních důvodů odročil a zatím není nařízený nový termín (dlužníkovi aktuálně běží lhůta pro odvolání ohledně ustanovení opatrovníka, jež mu bylo s prodlením soudem doručováno).

Nyní musíme vyčkat nařízení nového termínu jednání a teprve poté bude s největší pravděpodobností rozhodnuto o úpadku, a začne běžet lhůta pro přihlašování pohledávek. Aktuálně nelze postup v řízení urychlit.

Předběžný insolvenční správce dál intenzivně zjišťuje rozsah majetkové podstaty. Jeho postup mu však značně ztěžuje dlužník, který je stále nesoučinný. Zatím jedinou významnou část majetku, kterou insolvenční správce dohledal, jsou pohledávky, které aktuálně vymáhá.

V případě Vašeho zájmu, se můžete seznámit s aktuálními podáními v insolvenčním rejstříku, a to na:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?details=14&id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

Novým potencionálním klientům nabízíme právní služby – podání přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení. Veškeré informace naleznete v sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ . Neváhejte se na nás obrátit.

Jakmile budeme mít nové informace, budeme opět informovat.

V úctě

Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
Za AK KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

20.11.2023

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu insolvenčního řízení u společnosti Diversity Capital a.s.

Dle rozhodnutí insolvenčního soudu, byla společnost Diversity Capital a.s. povinna do 3.11.2023 doložit podklady nezbytné pro insolvenční řízení (zejména seznamy majetku, pohledávek, zaměstnanců a vyjádření dlužníka). Protože tak dlužník neučinil s odůvodněním, že statutární orgán se ocitl v dlouhodobé zdravotní indispozici, soud ustanovil dlužníkovi opatrovníka. Zároveň soud odmítl dlužníkovu žádost o prominutí zmeškání lhůty.

Výše naznačené chování a postoj dlužníka vnímáme jako hru o čas a oddalování nevyhnutelného, tedy prohlášení úpadku společnosti Diversity Capital a.s.

Dle sdělení insolvenčního správce ze dne 13. listopadu 2023 (tj. soupis majetkové podstaty) disponuje společnost finanční likviditou ve výši pouze 330 513, 76 CZK. Z tohoto soupisu je rovněž zřejmé, že z účtu společnosti odešly přes dvě desítky plateb v úhrnné sumě 912 141 682, 58 CZK, přičemž jejich právní důvod není znám. Insolvenční správce již zahájil soudní řízení o vymáhání těchto plnění. K návrhu pana insolvenčního správce došlo také k vydání předběžného opatření, kdy dlužník není oprávněn nakládat s těmito pohledávkami.

Jelikož je dlužník dosud téměř nesoučinný, nejsou bohužel žádné bližší informace o stavu účetnictví dlužníka a případném dalším majetku.

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že je více než vhodné pořídit si záznam stávajícího zůstatku Vašeho účtu u dlužníka (alespoň fotkou obrazovky či prt.screen) pro případ, že by v budoucnu již nebylo možno do tohoto účtu vstoupit jako uživatel, ať už bude nastávající situace jakákoli.

Upozorňujeme, že do insolvenčního řízení musíte přihlásit i nesplatnou pohledávku! Lhůta pro podání přihlášek je 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta zatím neběží, přihlášky pohledávek je však již možno podávat.

Pokud jste již našimi klienty, sledujte prosím tento web, kdy aktuální informace Vám jsou rovněž zasílány na sdělené e-maily.

Novým potencionálním klientům nabízíme právní služby – podání přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení. Veškeré informace naleznete v sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ. Neváhejte se na nás obrátit.

Bližší informace o stavu insolvenčního řízení naleznete také na :

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

V úctě.

Za tým KubicaPartners, Advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, advokát

18.08.2023

Zahájení insolvenčního řízení​

Vážení klienti,

dne 8.8. 2023 byl na společnost Diversity Capital a.s. podán insolvenční návrh.

V současnosti je řízení ve stavu před rozhodnutím o úpadku, přičemž předpokládáme, že o úpadku bude rozhodnuto v brzké době. Jakmile soud vydá usnesení o úpadku, musí všichni věřitelé, klienti Diversity Capital a.s., své pohledávky přihlásit v propadné lhůtě dvou měsíců.

Jako profesionál na poli insolvencí nabízíme zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. O způsobu řešení úpadku, tedy zda bude řešen formou REORGANIZACE či KONKURZU, budou rozhodovat řádně přihlášení věřitelé mající hlasovací práva, a to na schůzi věřitelů. Jsme připraveni na tomto jednání naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Již nyní zastupujeme větší skupinu věřitelů a věříme, že v jednotě je síla.
V zastoupení naší klientky jsme již podali i návrh, aby se tato stala členem prozatímního věřitelského orgánu, kde budeme řádně hájit zájmy všech věřitelů.

Advokát naší kanceláře JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru. Dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení dlužníka Energetický Holding Malina a.s. Máme tedy v rámci kanceláře bohaté zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství.

Jsme připraveni Vaše zastoupení převzít. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

V úctě
za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka