AKTUALITY

Informace pro klienty mající pohledávky za společností Diversity Capital a.s.

05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn návrh na povolení reorganizace společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM). Bohužel se stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat.

Naše advokátní kancelář návrh dlužníka obratem prostudovala a je připravena zákazníkům EHM poskytnout kvalitní právní pomoc, a to za účelem vymožení nároků. Dle návrhu dlužníka chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je nadstandardní uspokojení v rámci insolvence v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHMalina, není třeba házet flintu do žita. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti ukáže čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je nyní pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve stanovené lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKYPokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí!

Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu. Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby.

Neváhejte se na nás obrátit!

Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci: CHCI PODAT PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE. 

Další postup a nové informace sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

20.11.2023

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu insolvenčního řízení u společnosti Diversity Capital a.s.

Dle rozhodnutí insolvenčního soudu, byla společnost Diversity Capital a.s. povinna do 3.11.2023 doložit podklady nezbytné pro insolvenční řízení (zejména seznamy majetku, pohledávek, zaměstnanců a vyjádření dlužníka). Protože tak dlužník neučinil s odůvodněním, že statutární orgán se ocitl v dlouhodobé zdravotní indispozici, soud ustanovil dlužníkovi opatrovníka. Zároveň soud odmítl dlužníkovu žádost o prominutí zmeškání lhůty.

Výše naznačené chování a postoj dlužníka vnímáme jako hru o čas a oddalování nevyhnutelného, tedy prohlášení úpadku společnosti Diversity Capital a.s.

Dle sdělení insolvenčního správce ze dne 13. listopadu 2023 (tj. soupis majetkové podstaty) disponuje společnost finanční likviditou ve výši pouze 330 513, 76 CZK. Z tohoto soupisu je rovněž zřejmé, že z účtu společnosti odešly přes dvě desítky plateb v úhrnné sumě 912 141 682, 58 CZK, přičemž jejich právní důvod není znám. Insolvenční správce již zahájil soudní řízení o vymáhání těchto plnění. K návrhu pana insolvenčního správce došlo také k vydání předběžného opatření, kdy dlužník není oprávněn nakládat s těmito pohledávkami.

Jelikož je dlužník dosud téměř nesoučinný, nejsou bohužel žádné bližší informace o stavu účetnictví dlužníka a případném dalším majetku.

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že je více než vhodné pořídit si záznam stávajícího zůstatku Vašeho účtu u dlužníka (alespoň fotkou obrazovky či prt.screen) pro případ, že by v budoucnu již nebylo možno do tohoto účtu vstoupit jako uživatel, ať už bude nastávající situace jakákoli.

Upozorňujeme, že do insolvenčního řízení musíte přihlásit i nesplatnou pohledávku! Lhůta pro podání přihlášek je 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta zatím neběží, přihlášky pohledávek je však již možno podávat.

Pokud jste již našimi klienty, sledujte prosím tento web, kdy aktuální informace Vám jsou rovněž zasílány na sdělené e-maily.

Novým potencionálním klientům nabízíme právní služby – podání přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení. Veškeré informace naleznete v sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ. Neváhejte se na nás obrátit.

Bližší informace o stavu insolvenčního řízení naleznete také na :

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

V úctě.

Za tým KubicaPartners, Advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, advokát

18.08.2023

Zahájení insolvenčního řízení​

Vážení klienti,

dne 8.8. 2023 byl na společnost Diversity Capital a.s. podán insolvenční návrh.

V současnosti je řízení ve stavu před rozhodnutím o úpadku, přičemž předpokládáme, že o úpadku bude rozhodnuto v brzké době. Jakmile soud vydá usnesení o úpadku, musí všichni věřitelé, klienti Diversity Capital a.s., své pohledávky přihlásit v propadné lhůtě dvou měsíců.

Jako profesionál na poli insolvencí nabízíme zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. O způsobu řešení úpadku, tedy zda bude řešen formou REORGANIZACE či KONKURZU, budou rozhodovat řádně přihlášení věřitelé mající hlasovací práva, a to na schůzi věřitelů. Jsme připraveni na tomto jednání naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Již nyní zastupujeme větší skupinu věřitelů a věříme, že v jednotě je síla.
V zastoupení naší klientky jsme již podali i návrh, aby se tato stala členem prozatímního věřitelského orgánu, kde budeme řádně hájit zájmy všech věřitelů.

Advokát naší kanceláře JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru. Dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení dlužníka Energetický Holding Malina a.s. Máme tedy v rámci kanceláře bohaté zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství.

Jsme připraveni Vaše zastoupení převzít. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

V úctě
za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka